Aviso legal

El lloc web i el domini apartamentsrocmar.com corresponen a José Ferrer Homs, amb CIF 40248270H i domicili al Camí Torroella, 2, de Peratallada (CP 17113), adreça electrònica info@apartamentsrocmar.com, inscrita al Registre Mercantil de , Tom , Foli , Secció , Full , Inscripció .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Apartaments Rocmar o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Apartaments Rocmar presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Apartaments Rocmar autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Apartaments Rocmar es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.apartamentsrocmar.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Apartaments Rocmar actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Apartaments Rocmar manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Apartaments Rocmar fins a la contractació expressa d’una comanda.
Apartaments Rocmar es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Apartaments Rocmarno serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Este sitio web utiliza cookies. Si hay todavía vela consideraremos que usted está de acuerdo con su uso. Más información sobre las cookies